Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?

2022-05-17

Hỏi: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?


A: Thời gian giao hàng của chúng tôi là 15 ngày.


  • QR